• adj

  ふへん - [不偏]
  フェア
  せいとう - [正当]
  こうめい - [公明]
  không công bằng: 公明でない
  đối xử một cách công bằng: 公明な処置を取る
  bầu cử rất công bằng: 公明正大な選択をする
  bầu cử một cách công bằng: 公明選挙
  こうへい - [公平]
  đối xử công bằng: 公平に扱う
  đối xử một cách công bằng vô tư: 公平無私な取り扱い
  công bằng và trung thực: 公平かつ誠実に
  qua một quá trình đảm bảo tính công bằng và sáng suốt: 公平かつ透明なプロセスにより
  lựa chọn công bằng và dân chủ: 公平かつ民主的な選挙
  こうせい - [公正]
  Công bằng về tiền thuế: 税金の公正さ
  Tính công bằng của cuộc tổng tuyển cử: 選挙の公正さ
  Lời bình luận của vị thẩm phán không thiên vị (công bằng): 公正さが評判の判事
  mối đe dọa đối với sự công bằng của xã hội: 社会の公正さに対する脅威
  Công bằng về lợi ích của nhân dân: 国民利益の公正
  Công bằng
  きんとう - [均等]
  tạo cơ hội gì đó cân bằng (đồng đều, công bằng) cho ~: ...に均等な~の機会を与える
  trong điều kiện đồng đều (công bằng): 均等な条件の下で
  きょしん - [虚心]
  đầu óc công bằng: 虚心坦懐
  lúc nào cũng vô tư, công bằng, không thiên vị: いつも虚心でいる
  イコール
  bảo vệ sự công bằng của pháp luật: 法のイコールプロテクション
  điều khoản bảo vệ công bằng: イコールプロテクション条項
  quan hệ công bằng: イコール・フッティング
  dấu hiệu công bằng: イコールの印
  こうへい - [公平]
  công bằng về thuế: 課税の公平
  trong việc kinh doanh này không tồn tại sự công bằng: このビジネスに公平さなど存在しない

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X