• n

  ワーカー
  ろうどうしゃ - [労働者]
  やくにん - [役人]
  ブルーカラー
  じゅうぎょういん - [従業員]
  こうふ - [工夫]
  こうじん - [工人] - [CÔNG NHÂN]
  こういん - [工員]
  Công nhân nhà máy luyện thép: 製鋼所工員
  Công nhân có mong muốn được lao động: 労働意欲のある工員
  Người công nhân đó đã nói với tôi rằng nếu tôi không chỉnh thiết bị một cách cẩn thận thì có thể sẽ xảy ra những sự cố lớn: しっかり整備しておかないと、しまいには大事故を起こすだろうとその工員は言った
  Công nhâ
  オペレーター
  anh công nhân đó kiểm soát hoạt động của máy móc một cách chính xác bằng mắt: そのオペレーターは、目測で正確に機械の動きを制御している

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X