• v

  じっかん - [実感する]
  かんずる - [感ずる]
  tôi biểu diễn nhạc cổ điển theo cảm nhận của riêng mình: 私はクラシック音楽の形式を習得した[身に着けた]上で、自分の感ずるままに演奏する
  かんせい - [感性] - [CẢM TÍNH]
  cảm nhận cao quý sẵn có của ai đó: (人)に備わった高潔な感性
  cảm nhận nghệ thuật: 芸術的な感性
  cảm nhận đối với sự công bằng mang màu sắc chính trị: 政治的公正さに対する感性
  じょうちょ - [情緒]
  cảm nhận sự khác biệt đất nước: 異国情緒
  センス
  trang phục thanh lịch, đem lại cảm nhận dễ chịu: ~ のいい服装

  Kinh tế

  ちかく - [知覚]
  Category: マーケティング

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X