• v

  ちゅうし - [中止する]
  きんずる - [禁ずる]
  nghiêm cấm phân biệt tuổi tác trên công việc: 年齢による仕事上の差別を禁ずる
  ban hành Pháp lệnh cấm hút thuốc: 喫煙を禁ずる法令を制定する
  cấm chỉ những ai không phải là khách hàng của cửa hàng sử dụng nhà vệ sinh (nhà vệ sinh chỉ dành cho khách hàng sử dụng): お手洗いは来店者以外の使用を禁ずる
  cấm n
  きんじる - [禁じる]
  nghiêm cấm việc tiếp xúc giữa nhà chính trị và quan chức: 官僚と政治家との接触をすべて禁じる
  cấm dùng tất cả những từ không đúng về mặt đạo đức (phi đạo đức): 道徳的に正しくない言葉はすべて禁じる
  きんしする - [禁止する]
  cấm sử dụng ~ hoàn toàn: ~の使用を全面的に禁止する
  cấm xuất khẩu tất cả những động vật có nguy cơ tuyệt chủng: いかなる絶滅危機動物の輸出も禁止する
  cấm hoàn toàn quảng cáo thuốc lá: たばこの広告を全面禁止する
  かんきんする - [監禁する]
  きんし - [禁止]
  cấm hút thuốc hoàn toàn: ~における喫煙の全面禁止
  cấm toàn bộ các vấn đề liên quan đến...: ~に関する包括的禁止
  cấm sản xuất và sử dụng...: ~の生産と使用の全面的禁止
  cấm sử dụng...: ~の使用禁止
  cấm phát triển...: ~の開発禁止
  きんせい - [禁制]
  sự ngăn cấm của xã hội: 社会的禁制
  phá vỡ sự cấm đoán (ngăn cấm): 禁制を犯す
  ở sân bay, một ngày có khoảng hai mươi lăm món hàng cấm bị tịch thu : 空港では1日に25個の禁制品が押収されている

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X