• n

  きんきゅう - [緊急]
  tình huống không khẩn cấp (cấp bách) lắm: 緊急(事態)ではない状況
  thuốc ngừa thai khẩn cấp: 緊急(時の)避妊薬
  tin đó là việc quan trọng và cấp bách: ~が重要かつ緊急であることを確信する
  cần phải cấp bách (khẩn cấp) làm gì: 緊急に~する必要がある
  かきゅう - [火急] - [HỎA CẤP]
  vấn đề khẩn cấp (cấp bách): 火急の課題
  trong trường hợp khẩn cấp (cấp bách): 火急の場合には
  vấn đề cấp bách (khẩn cấp): 火急の問題
  きゅう - [急]
  きんきゅう - [緊急]
  tình thế cấp bách: 緊急事態
  きんぱく - [緊迫]
  せつじつ - [切実]
  せっぱくする - [切迫する]
  せまる - [迫る]
  ひじょう - [非常]
  ひじょうに - [非常に]
  phương sách cấp bách: 非常に処置

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X