• adj

  ハード
  gáy (sách) cứng: ~ バック
  げんかく - [厳格]
  きょうこう - [強硬]
  Biện pháp cứng rắn để phòng ngừa ~: ~を防ぐための強硬な措置
  Chính sách ngoại giao cứng rắn: 強硬な外交政策
  かちかち
  かたい - [硬い]
  かたい - [固い]
  thể hiển quan điểm cứng rắn về: ~に関する固い決意を示す
  かたさ - [硬さ]
  きじょう - [気丈]
  hành động cứng rắn: 気丈に振る舞う
  ぎゅっと
  げんかく - [厳格]
  cứng rắn vừa phải: 適度な厳格さ
  けんご - [堅固]
  người cứng rắn, không có lòng nhân từ: 意志堅固で情け容赦のない人
  ごうき - [剛気] - [CƯƠNG KHÍ]
  ごうせい - [剛性] - [CƯƠNG TÍNH]
  Mặt đường cứng rắn: 剛性舗装
  Tính cứng rắn nhưng vẫn có thể đàn hồi: 伸び剛性
  Tính cứng rắn rõ ràng: 端点剛性
  こちこち
  cái đầu cố chấp (cứng rắn): こちこち頭
  ゆうき - [勇気]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X