• n

  くうてん - [空転]
  chuyển động không của bánh xe: 車輪の空転
  động cơ liên tục chạy không tải: 空転し続ける(エンジンなどが)
  からまわり - [空回り] - [KHÔNG HỒI]
  Buộc phải chạy không tải động cơ của xe: 車のエンジンを空回りさせる
  Bản ghi đang quay không tải: 空回りしているレコード
  Bắt đầu chạy không tải.: 空回りに終わる
  からまわりする - [空回りする] - [KHÔNG HỒI]
  động cơ chạy không tải: 空回りする〔エンジンなどが〕
  bánh xe chạy không tải: 空回りする〔車輪が〕

  Kỹ thuật

  アイドリング
  ノーロードランニング

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X