• n

  りょう - [料]
  ひよう - [費用]
  にゅうひ - [入費] - [NHẬP PHÍ]
  てすうりょう - [手数料]
  チャージ
  コスト
  chi phí xử lý rác: ごみ処理コスト
  Chi phí năng lựợng: エネルギーのコスト
  Chi phí cơ hội: オポチュニティ・コスト
  chi phí liên quan đến dữ liệu: データベース関連のコスト
  Chi phí cho an ninh và bảo hiểm: 安全と保険のコスト
  Chi phí môi trường: 環境コスト
  けいひ - [経費]
  Chi phí mà ai đó đã chi ra một cách thực chất và hợp lý liên quan đến ~: ~に関連して(人)が実質的かつ合理的に支出した経費
  Chi phí cần thiết để ~: ~に必要な経費
  Chi phí để cung cấp bảo hiểm y tế: 医療保険を提供するための経費
  Chi phí trực tiếp không kể phí quản lý và lợi nhuận: 管理費および利益を除く直接経費
  Chi p
  かかり - [掛り]
  アイドルコスト
  Chi phí thấp nhất: コスト・ミニマム
  Chi phí cơ hội: オポチュニティ・コスト
  Chi phí cho bảo hiểm và an ninh : 安全と保険のコスト

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X