• v

  くみこむ - [組み込む]
  cho cái gì vào sản phẩm: ~を製品に組み込む
  cho công nghệ phòng chống copy vào đĩa nhạc CD: コピー防止技術を音楽CDに組み込む
  ghép vào (cho vào) chương trình nghị sự: 議題に組み込む

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X