• v

  つっこむ - [突っ込む]
  cho hai tay vào túi: 両手をポケットに突っ込む
  しゅうよう - [収容する]
  さす - [射す]
  くみこむ - [組み込む]
  cho cái gì vào kết cấu khung của nền kinh tế thế giới: ~を世界経済の枠組みに組み込む
  cho cái gì vào sản phẩm: ~を製品に組み込む
  cho công nghệ phòng chống copy vào đĩa nhạc CD: コピー防止技術を音楽CDに組み込む
  ghép vào (cho vào) chương trình nghị sự: 議題に組み込む
  おさめる - [収める]
  いれる - [入れる]
  cho đồng xu vào...: ...に、コインを入れる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X