• adj

  きんべんな - [勤勉な]
  きんべん - [勤勉]
  làm việc chuyên cần không mệt mỏi: たゆみない勤勉
  quá chuyên cần: 勤勉すぎる
  rất chuyên cần: 大変勤勉である
  きんべん - [勤勉]
  sự chuyên cần của người Nhật: 日本人の勤勉さ
  sự cần cù (chuyên cần) sẽ được báo đáp bằng thành công: 勤勉さは成功によって報われる
  chúng tôi đánh giá cao sự chuyên cần của anh ta: 我々は彼の勤勉さを高く評価する
  những phương pháp hiệu quả nhằm duy trì sự làm việc chuyên cần của người lao động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X