• n

  みとめいん - [認め印]
  はんこ - [判子]
  はん - [判]
  なついん - [捺印] - [NẠI ẤN]
  giấy đã đóng dấu được 1 bên đương sự soạn thảo: 一方の当事者が作成した捺印証書
  いんかん - [印鑑]
  Chứng minh thư (đăng ký) có dấu: 印鑑(登録)証明書
  Lắp đặt máy tự động cấp đăng ký cư trú và chứng minh có con dấu cho ~ : ~に住民票や印鑑証明の自動交付機を設置する

  Kỹ thuật

  マーク

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X