• n, exp

  かくじっけん - [核実験] - [HẠCH THỰC NGHIỆM]
  thí nghiệm hạt nhân thực hiện bằng ~: ~によって実行された核実験
  thí nghiệm hạt nhân trên mặt đất: 地上核実験
  phản đối thí nghiệm hạt nhân: 核実験に抗議する
  phản đối tất cả các cuộc thí nghiệm hạt nhân: あらゆる核実験に反対する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X