• v

  まう - [舞う]
  lá cây bị cuộn vào thành vòng tròn.: 木の葉が渦をなし舞っていた.
  くる - [繰る]
  たば - [束] - [THÚC]
  bó thành cuộn và treo lên.: 束になって掛かる
  まき - [巻]
  リール
  ロール

  Tin học

  コンボリューション
  しやいどう - [視野移動]
  スクローリング
  スクロール
  リール

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X