• v

  ゆうはつ - [誘発する]
  ひきおこす - [引き起こす]
  Nhân tố môi trường và cấu tạo cơ thể đã dẫn đến bệnh tật.: 先天的かつ環境的要因がその病気を引き起こす。
  quá nhiều ánh nắng sẽ dẫn tói ung thư da: 日光に当たり過ぎることが皮膚癌を引き起こす。
  つうじる - [通じる]
  Con đường này dẫn đến thành phố Yamagata.: この道路は山形市に通じている。
  こうむる - [被る]
  うむ - [生む]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X