• n

  げんあん - [原案]
  Dự thảo tài chính dự toán cho năm tài chính...: _年度予算財務原案
  dự thảo tuyên bố của nội các: 閣僚宣言原案
  dự thảo báo cáo môi trường: 環境報告書原案
  あん - [案]
  dự thảo nghị quyết về ngân sách: 予算決議(案)
  chấp nhận dự thảo nghị quyết: 決議(案)を受け入れる

  Kinh tế

  そうあん - [草案]
  Category: 対外貿易

  Kỹ thuật

  ドラーフト

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X