• n, exp

  けつぎあん - [決議案] - [QUYẾT NGHỊ ÁN]
  Phê chuẩn bản dự thảo nghị quyết: 決議案を可決する
  Không chấp nhận bản dự thảo nghị quyết: 決議案を却下する
  Chính phủ đã lựa chọn bản dự thảo nghị quyết mà hỗ trợ nước đó: 政府はその国を支援するという決議案を採択した
  Sửa đổi dự thảo nghị quyết: 決議案を修正する
  Nước trong hội đồng bảo an Liên Hiệp Qu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X