• n

  ふえる - [増える]
  たいどう - [胎動]
  きゅうぞう - [急増]
  gia tăng số vụ tự tử của những người lao động bị cho nghỉ việc tạm thời ở độ tuổi 40 và 50: 40代・50代の一時解雇労働者による自殺の急増
  Sự gia tăng nhanh chóng dân số trên ~ tuổi: _歳を超える人口の急増
  gia tăng tỷ lệ thất nghiệp do ~: ~による失業率の急増
  sự gia tăng các hoạt động khủng bố do p
  くわえる - [加える]
  ぞうか - [増加する]
  dân số của thanh phố Tokyo đang gia tăng nhanh chóng: 東京の人口が早く増加している

  Tin học

  インクリメント
  ぞうぶん - [増分]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X