• n

  ヘッジ
  フェンス
  かこい - [囲い]
  lập hàng rào, bao vây: ~ をする
  かきね - [垣根]
  かき - [垣]
  phá hủy hàng rào: 垣を壊す
  làm cho con ngựa nhảy vượt qua hàng rào: 馬に垣を飛び越えさせる
  いたべい - [板塀]
  ngôi nhà được bao quanh bởi hàng rào: 板塀を巡らした家
  tôi đã sơn hàng rào xung quanh nhà: 私は家の周りの板塀にペンキを塗った
  làm hàng rào: 板塀を作る
  いけがき - [生け垣]
  chúng tôi đã tỉa bớt một phần hàng rào (cây) quanh nhà vì nó quá cao.: 高くなり過ぎたので、私たちは家の周りの生け垣を刈り込んだ
  Đề nghị tỉa bớt phần mọc nhô ra của hàng rào (cây).: 生け垣[植え込み]の伸びた部分を刈り込んでください。

  Kỹ thuật

  レール

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X