• n

  プロスィーディング
  こうどう - [行動]
  Bây giờ chính là lúc hành động.: 今こそ行動の時だ。
  Tôi không hiểu vì lý do gì mà anh ta lại hành động như vậy.: 何が原因で彼があんな行動をとったのかわからない。
  Bộ trưởng mới là một người có khả năng hành động.: 新大臣はなかなか行動力がある。
  こうい - [行為]
  Phải tự chịu trách nhiệm với những hành động của mình.: 自分の行為に責任を持つべきだ。
  Mọi người đều hài lòng với hành động nhiệt tình của cô ấy.: 彼女の親切な行為にみんな喜んだ。
  Hãy ngừng những hành động bạo lực lại.: 暴力行為はやめろ。
  アクティビティ
  bối cảnh (hoàn cảnh, môi trường) hành động: アクティビティバックグラウンド
  hành động mang tính chất cơ sở, cơ bản : 基礎的アクティビティ
  アクション
  Chương trình hành động.: アクション・プログラム
  こうどう - [行動する]
  なす - [為す]

  Tin học

  どうさ - [動作]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X