• adj

  フォーマル
  けいしきてき - [形式的]
  mang tính hình thức: 形式的であること
  vì anh đã được tuyển rồi nên việc điền vào mẫu này cũng chỉ là hình thức mà thôi: あなたはすでに雇われているのだから、この用紙に記入するのは単なる形式的なことに過ぎない
  tránh những thủ tục mang tính hình thức nơi công sở bằng việc nói trước với (ai): (人)に事前に言っておくことで役所
  けいしき - [形式]
  người theo chủ nghĩa hình thức: 形式主義者
  lời khai mạc của chủ tịch khá hình thức.: 学長の開会挨拶は随分形式的だった
  かたくるしい - [固苦しい] - [CỐ KHỔ]
  かたくるしい - [堅苦しい] - [CỐ KHỔ]
  văn phong trang trọng, hình thức: 堅苦しい〔文体などが〕
  かっこう - [格好]
  để ý đến hình thức: 格好を気にする
  けいしき - [形式]
  hình thức quan trọng của..: ~の主要な形式
  けいたい - [形態] - [HÌNH THÁI]
  Hình thức quyết định ý chí (đưa ra quyết định): 意思決定の形態
  Nhiều hình thức (loại hình) lao động: さまざまな労働形態
  しき - [式]
  Nghi thức thể hiện mối quan hệ của A và B: AとBの関係を示す式
  フォーム
  ふり - [振り]

  Kinh tế

  タイプ
  Category: マーケティング

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X