• n

  まるみ - [丸み]
  まるみ - [円み]
  Cuốn sách có cuốn vòng tròn xung quanh: 丸みを帯びた書体
  まる - [丸]
  きゅう - [球]
  Trái đất là hình cầu nhưng nó không tròn hẳn: 地球は丸いが、完全な球ではない
  えんすい - [円錐]
  えんけい - [円形] - [VIÊN HÌNH]
  sóng điện hình tròn: 円形TE波
  vật hình tròn: 円形(物)
  bề mặt tròn nhẵn: 円形すべり面
  được uốn tròn: 円形に曲げられる

  Kỹ thuật

  サークル
  えん - [円]
  Category: 数学

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X