• n

  しんずい - [心髄]
  げんしかく - [原子核]
  hạt nhân ổn định: 安定原子核
  hạt nhân hydro: 水素原子核
  cấp độ năng lượng trên quỹ đạo liền kề nhất với hạt nhân: 原子核に最も近い軌道のエネルギー準位
  かく - [核]
  Chúng ta phải đẩy mạnh kế hoạch giải trừ vũ khí hạt nhân.: 我々は核軍縮の計画を推し進めねばならない。
  Nhật Bản không phải nước sở hữu vũ khí hạt nhân và trong tương lai cũng sẽ không trở thành nước sở hữu vũ khí hạt nhân.: 日本は核保有国ではないし,将来も核保有国とはならないであろう。

  Tin học

  ちゅうかく - [中核]
  ニュクリアス

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X