• n

  こうかい - [後悔]
  hối lỗi về những lỗi lầm trong quá khứ: 過去の過ちへの後悔
  hối lỗi một cách chân thành từ tận đáy lòng: 心の底からの後悔
  くい - [悔い]
  ăn năn (hối hận, ân hận, hối lỗi) sâu sắc: 深く悔いて
  ăn năn (hối hận, ân hận, hối lỗi) với lỗi lầm: 間違いを悔いる
  ăn năn (hối hận, ân hận, hối lỗi) với hành vi thiếu suy nghĩ (hành vi bồng bột, nhẹ dạ): 軽率な行為を悔いる
  かいご - [改悟] - [CẢI NGỘ]
  かいご - [悔悟]
  nước mắt hối lỗi: 悔悟の涙
  người biết hối lỗi (sám hối): 悔悟者
  hối lỗi về tội ác đã gây ra ~.: ~ 罪を悔悟して
  くいる - [悔いる]
  không ăn năn hối lỗi: 悔いるところなく
  như là hối hận (ăn năn, hối lỗi): 悔いるように
  こうかい - [後悔する]
  sau này sẽ hối lỗi về điều gì: 後で~について後悔する
  こうかいする - [後悔する]
  không làm những việc để sau này phải ăn năn (ân hận, hối hận, hối lỗi): 後悔するかもしれないことはしない
  nếu quá hy vọng thì sẽ trở thành điều sau này phải ăn năn (ân hận, hối hận, hối lỗi): 期待し過ぎると後悔することになる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X