• adj

  だとう - [妥当]
  せいとう - [正当]
  ごうりてき - [合理的]
  Suy nghĩ đó rất hợp lý nhưng rất khó để đưa vào thực tiễn.: その考え方はとても合理的だが実行は難しい。
  かっこう - [格好]
  giá cả hợp lý: 格好な値段
  おんとう - [穏当]
  Điều kiện hợp lý: 穏当な条件
  không hợp lý (không chính đáng): 穏当でない
  ごうり - [合理]
  cải cách và hợp lý hóa vấn đề công cộng: 公的部門の改革および合理化

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X