Lỗi cơ sở dữ liệu

Lỗi cú pháp trong cơ sở dữ liệu. Truy vấn vừa rồi là:
(giấu truy vấn sql)
từ hàm "Revision::fetchRow". MySQL báo lỗi "2006: MySQL server has gone away (172.16.40.42)".