• v

  へんさい - [返済]
  Hoàn trả tiền vay cho ai đó: (人)への借金返済
  Hoàn trả nợ: 債務の返済
  Nếu khoản nợ được hoàn trả trong vòng ~ tháng thì sẽ không phải trả lãi: _カ月以内に返済が完了した場合は、無利息とする
  Hoàn trả khoản nợ trong một khoảng thời gian ngắn: 短期債務返済
  Hoàn trả tiền công trái: 公債の返済
  へんきゃく - [返却する]
  へんかん - [返還する]
  Hoàn trả lại khu đất này cho ông chủ cũ của nó.: その土地を元の持ち主に返還する
  Hoàn trả lãnh thổ phía Bắc đang còn tranh chấp cho chủ quyền Nhật Bản.: 係争中の北方領土を日本に返還する
  はらいもどす - [払い戻す]
  はらいもどし - [払い戻し]
  さしもどす - [差し戻す]
  かんげんする - [還元する]
  hoàn trả cái gì bằng cách giảm thuế: ~を減税で還元する
  hoàn trả lợi nhuận do việc đồng yên tăng giá đem lại: 円高の恩恵(差益)を還元する
  hoàn trả cái gì cho ai bao nhiêu phần trăm trong lợi nhuận: 収益のうち_%を~に還元する
  hoàn trả thành quả cho toàn thể xã hội: 成果を社会全体に還元する
  hoàn trả lợ
  かえす - [返す]
  rất tiếc ! Xin hãy hoàn trả lại cho anh ta cái này: 残念ですが、これは彼にお返しください
  nếu anh không hài lòng, chúng tôi sẽ hoàn trả lại tiền cho anh: ご満足いただけなければ代金はお返しします

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X