• n

  かどう - [稼働]
  hoạt động liên tục (của máy móc hoặc của nhà máy): 連続稼働(機械や工場などの)
  hoạt động 24 trên 24 giờ: 24時間稼働
  hoạt động ổn định: 安定稼働
  hoạt động từ sáng đến tối: 朝から晩までの稼働
  cho tất cả hoạt động: すべてを稼働させる
  アクティビティ
  bối cảnh (hoàn cảnh, môi trường) hoạt động: アクティビティバックグラウンド
  hoạt động mang tính chất cơ sở, cơ bản : 基礎的アクティビティ
  アクティブ
  trang chủ đang hoạt động: アクティブ・サーバー・ページ
  hệ thống định vị đang hoạt động: アクティブ・ロケーション・システム
  うごく - [動く]
  Chiếc máy này hoạt động 24 trên 24 giờ.: この機械は24時間動いている。
  うんえい - [運営する]
  hoạt động dưới sự bảo vệ (bảo trợ) của tòa án phá sản: 破産裁判所の保護下で運営する
  うんどう - [運動する]
  hoạt động 20 phút một ngày: 一日に20分間運動する
  hoạt động ở mức độ vừa phải mỗi ngày ~ phút: 1日_分間適度に運動する
  かつどう - [活動]
  かつどう - [活動する]
  đang hoạt động ở nước ngoài: 海外で活動している
  hoạt động quá nhiều: 活動し過ぎる
  かどうする - [稼働する]
  hoạt động (làm việc) liên tục: 続けて稼働する
  môi trường hoạt động thực tế: 実際に稼働する環境
  làm việc (hoạt động) 24 giờ 1 ngày: 1日24時間体制で稼働する
  nhà máy mới vẫn chưa hoạt động: 新しい工場は、まだ稼働していない
  はたらく - [働く]
  Chiếc máy điều nhiệt này hoàn toàn không hoạt động: サーモスタットが十分に働かなかった。

  Kỹ thuật

  プレー
  ライブ
  ラン

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X