• n

  みこみ - [見込み]
  ねんがん - [念願]
  きぼう - [希望]
  hy vọng mạnh mẽ vào việc cấm thử hạt nhân: 核実験禁止に対する強い希望
  hy vọng được tự do: 自由への希望
  tôi đã mất tất cả, mất cả niềm hy vọng. : 希望も何もあったものではない
  がんぼう - [願望] - [NGUYỆN VỌNG]
  きたいする - [期待する]
  hy vọng rằng những biện pháp cải cách được áp dụng thành công tại A sẽ được áp dụng vào B: Aで成功した改革措置がBで適用されることを期待する
  hy vọng có được sự tham gia nhiệt tình của A vào B: AのBへの積極的参加を期待する
  hy vọng vào sự tiếp tục phát triển của ~: ~が引き続き発展を遂げることを期待する
  きぼうする - [希望する]
  Chúng tôi hy vọng anh sẽ mau chóng bình phục: 早くあなたの体調がよくなることを希望する
  Cô ấy hy vọng con trai mình có thể tốt nghiệp được trường trung học. : 彼女は、息子は高校を卒業できることを希望する
  しょくぼう - [嘱望する]
  ねんがん - [念願する]
  hy vọng cậu thành công: あなたの成功を念願している

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X