• n

  テクノロジー
  テクニック
  sử dụng thành thạo kỹ thuật trình độ cao: 高度な ~ を駆使する
  テクニカル
  thuật ngữ chuyên môn kỹ thuật: ~用語
  テク
  ぎのう - [技能]
  nghiên cứu kỹ thuật: 技能を研鑽する
  ぎじゅつ - [技術]
  học kỹ thuật nước ngoài: 外国の技術を導入する
  エンジニアリング
  đánh giá kỹ thuật: エンジニアリング・アセスメント(engineering assessment)
  kinh tế kỹ thuật: エンジニアリング・エコノミー
  điều khiển kỹ thuật: エンジニアリング・サイバネティックス

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X