• adj

  なみはずれ - [並み外れ] - [TỊNH NGOẠI]
  Anh ta phản xạ lại nhanh khác thường: 並みはずれて運動神経がよい.
  なみなみならぬ - [並々ならぬ] - [TỊNH]
  Yêu cầu nhiệt tình tham gia và nỗ lực phi thường.: 並々ならぬ努力とやる気が要求される
  なみなみならぬ - [並並ならぬ] - [TỊNH TỊNH]
  Nỗ lực phi thường nhằm làm dịu nguy cơ chiến tranh.: 戦争による脅威を緩和するための並々ならぬ努力
  Lòng dũng cảm phi thường.: 並々ならぬ勇気
  なみなみならぬ - [並み並みならぬ] - [TỊNH TỊNH]
  とくい - [特異]
  アブノーマル
  hoạt động khác thường: アブノーマルな活動
  tế bào có độ lớn khác thường: 細胞のアブノーマルな大きさ
  sự hình thành xương một cách khác thường: アブノーマルな骨形成
  いじょうな - [異常な]
  いっぷう - [一風]
  Anh ấy lớn lên trong môi trường giáo dục khác thường: 彼は、一風変わった教育環境で育った
  きたい - [希代] - [HY ĐẠI]
  tội phạm khác thường: 希代の犯罪者
  ことのほか - [殊の外]
  Khi nghe điều đó, anh ta vui mừng khác thường.: それを聞いて彼は殊のほか喜んだ.
  Mùa đông này lạnh một cách khác thường.: この冬は殊のほか寒い.
  なみはずれ - [並外れ] - [TỊNH NGOẠI]
  Có khả năng chữa lành khác thường: 並外れた治癒力がある
  Khả năng quan hệ quần chúng giỏi một cách khác thường/ khả năng giao tế giỏi khác thường: 並外れた渉外技術
  なみはずれて - [並外れて] - [TỊNH NGOẠI]
  Tài năng của cô ấy thật khác thường: 彼女の才能は並外れている
  Làm những việc bình thường tốt hơn mọi khi: 普通のことを並外れてうまくやる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X