• adv

  あらまし
  Trình bày kế hoạch một cách khái quát: 計画のあらましを述べる
  おおまか - [大まか]
  nhìn một cách khái quát: 大まかに見る
  がいかつ - [概括]
  khái quát lại tình hình một lần nữa: 状況を再度概括する
  phát biểu một cách khái quát: 概括的に論じる
  がいよう - [概要] - [KHÁI YẾU]
  がいりゃく - [概略]
  hiểu phần khái quát của ~: ~についての概略が分かる
  trình bày kế hoạch một cách khái quát: 計画の概略を示す
  ようやく - [要約する]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X