• v

  ほる - [彫る]
  Tôi nhờ người khắc tên mình lên nhẫn.: 私は指輪に自分の名前を彫ってもらった。
  ちょうこくする - [彫刻する]
  こくいんする - [刻印する]
  きざむ - [刻む]
  Anh ta khắc những chữ cái đầu tên mình lên cái cây đó.: 彼はその木に自分のイニシャルを刻んだ。

  Kỹ thuật

  ハック

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X