• n

  りそく - [利息]
  りじゅん - [利潤]
  りし - [利子]
  lãi trên vốn: 資本に対する利子
  りえき - [利益]
  とく - [得]
  chuyển lỗ thành lãi: 損をして得を取る
  さいさん - [採算]
  Kế hoạch này có lẽ sẽ không có lãi.: この企画は採算が取れないかもしれない。
  くろじ - [黒字]
  Tháng này lãi 2 vạn yên.: 今月は2万円の黒字だ。
  Nhà tôi tháng này lãi.: わが家は今月は黒字だ。
  きんり - [金利]
  lợi tức trước tiền lãi, thuế, khấu hao: 金利・税金・償却前利益
  quan hệ giữa lãi và lãi suất: 金利・利息関係
  rủi ro (biến động) lãi suất: 金利(変動)リスク
  đầu tư trung bình bao nhiêu phần trăm của số tiền lãi hôm nay: 今日の平均金利_%で投資する
  かいちゅう - [回虫]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X