• n

  インフレーション
  インフレ
  khoảng cách lạm phát: インフレ・ギャップ
  đường lạm phát: インフレ・バイアス
  rủi ro lạm phát: インフレ・リスク
  đang trong (tình trạng) lạm phát: アンダー・インフレーション
  lạm phát tiền tệ: 貨幣的インフレーション
  lạm phát hoàn toàn: 完全なインフレーション
  lạm phát vốn: 資本インフレーション
  lạm phát tín dụng: 信用インフレーション
  lạm ph

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X