• n

  [お祈り]
  こんぼう - [懇望] - [KHẨN VỌNG]
  こんせい - [懇請] - [KHẨN THỈNH]
  きせい - [祈請] - [KỲ THỈNH]
  あいがん - [哀願] - [AI NGUYỆN]
  cầu khẩn (cầu xin) ai điều gì: (~に)哀願する
  cầu xin ai đó trở về nhà: 家に帰ってきてと(人)に哀願する
  cầu khẩn, van xin, cầu xin ai đó: ~に哀願する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X