• n

  ねいべん - [佞弁] - [NỊNH BIỆN]
  ねい - [佞] - [NỊNH]
  ついしょう - [追従] - [TRUY TÙNG]
  Quyển sách mới nhất giúp anh ta có đuợc lời nịnh hót của các đồng sự và tiền bản quyển xuất bản.: 彼の新刊本は仲間たちの追従と印税をもたらした
  こうげんれいしょく - [巧言令色] - [XẢO NGÔN LỆNH SẮC]
  Đừng bị lừa phỉnh bằng những lời nịnh hót: 巧言令色にたぶらかされるな
  Bị bối rối vì lời nói ngọt ngào (lợi nịnh hót) của ai: (人)の甘い言葉(巧言令色)に惑わされる
  Bị lừa gạt bởi lời nói ngọt ngào (lời nịnh hót) của ai đó.: (人)の甘い言葉(巧言令色)にだまされる
  こうげん - [巧言] - [XẢO NGÔN]
  Dùng lời nịnh hót: 巧言を用いる
  Dù có nói lời nịnh hót thì cũng vô ích thôi.: お世辞(巧言)を言っても駄目だ
  おべんちゃら
  おべっか

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X