• Kỹ thuật

    むせってんろんりかいろ - [無接点論理回路]
    Explanation: ダイオードやトランジスタによる半導体スイッチで構成した論理回路

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X