• adj, exp

  きゃっかんてき - [客観的]
  Dựa trên quy tắc công bằng một cách khách quan: 客観的で公正なルールに基づく
  Phát triển tiêu chuẩn và phương pháp mang tính khách quan để~: ~するための客観的な基準や方法を開発する
  Thảo luận ~ từ quan điểm khách quan: 客観的な見地から~を検討する
  Cần những thông tin khách quan hơn liên quan đến: についてさら

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X