• v

  どあをあける - [ドアを開ける]
  かいほう - [開放する]
  Trường tiểu học này mở cửa cho tất cả mọi người vào sân trường vào ngày chủ nhật.: その小学校は日曜日には校庭を一般の人に開放する。
  かいひ - [開扉する]
  オープン
  cơ sở đào tạo mới mở cửa: オープンしたばかりの訓練所
  chủ nhật, chỗ các chị mở cửa đến mấy giờ: 日曜日は何時まで開いて[オープンして]いますか?
  かいてん - [開店]
  mở cửa nhà hàng: レストランの開店
  oh, nhìn kìa, có thêm một cửa hàng mới mở cửa đấy, chúng ta vào trong xem thử đi!: あら,見て!新しいお店が開店してるわよ!ちょっと中見てみようね!
  mở cửa cả ngày chủ nhật: 日曜開店

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X