• n

  かいしゅう - [改修] - [CẢI TU]
  えいぜん - [営繕]
  công tác nâng cấp, tu sửa: 営繕作業
  chi phí sửa chữa nâng cấp: 営繕費
  アップグレード
  bắt đầu quá trình cải tạo, nâng cấp: アップグレード・プロセスを開始する
  nâng cấp phần mềm: ソフトウェアのアップグレード

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X