• v

  きんずる - [禁ずる]
  ban hành Pháp lệnh cấm hút thuốc: 喫煙を禁ずる法令を制定する
  cấm chỉ những ai không phải là khách hàng của cửa hàng sử dụng nhà vệ sinh (nhà vệ sinh chỉ dành cho khách hàng sử dụng): お手洗いは来店者以外の使用を禁ずる
  cấm những biện pháp vi phạm đạo đức (luân thường đạo đức): 倫理に反する方法
  きんじる - [禁じる]
  ngăn cấm việc tiếp xúc giữa nhà chính trị và quan chức: 官僚と政治家との接触をすべて禁じる
  ngăn cấm dùng tất cả những từ không đúng về mặt đạo đức (phi đạo đức): 道徳的に正しくない言葉はすべて禁じる
  きんしする - [禁止する]
  きんせい - [禁制]
  sự ngăn cấm của xã hội: 社会的禁制
  phá vỡ sự cấm đoán (ngăn cấm): 禁制を犯す
  ở sân bay, một ngày có khoảng hai mươi lăm món hàng cấm bị tịch thu : 空港では1日に25個の禁制品が押収されている
  げんきん - [厳禁]
  cấm không được làm cong: 折り曲げ厳禁
  cấm không đứng đọc ở đây: 立ち読み厳禁
  cấm hối lộ: 収賄は厳禁とする

  Tin học

  きんし - [禁止]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X