• n

  かんやく - [簡約] - [GIẢN ƯỚC]
  かんめい - [簡明] - [GIẢN MINH]
  kết luận gắn gọn (xúc tích): 簡明な結論
  trả lời súc tích (ngắn gọn): 簡明な返答
  あらすじ - [粗筋]
  trình bày câu chuyện một cách ngắn ngọn: 話の粗筋を述べる
  cốt chuyện xúc tích ngắn ngọn: 簡単な粗筋
  かんい - [簡易]
  mô hình (mẫu) rút gọn: 簡易サンプリング
  かんけつ - [簡潔]
  đưa ra chỉ thị ngắn gọn và rõ ràng: 簡潔かつ明確な指示を出す
  trả lời câu hỏi một cách ngắn gọn và rõ ràng: 簡潔かつ明確に質問に答える
  trả lời ngắn gọn và thẳng thắn: 簡潔かつ率直に答える
  けんもほろろ
  てみじかい - [手短い] - [THỦ ĐOẢN]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X