• n

  げんみつ - [厳密]
  không đòi hỏi sự nghiêm ngặt: 厳密さを要求しない
  げんぜんとした - [厳然とした]
  げんじゅう - [厳重]
  cảnh vệ Nhà trắng rất nghiêm khắc: ホワイトハウスの警備は厳重だ
  dưới sự quản lý quốc tế nghêm ngặt và hiệu quả: 厳重かつ効果的な国際管理の下で
  bảo vệ rất nghiêm (nghiêm ngặt): 警備は極めて厳重だった
  cách ly bệnh nhân một cách nghiêm ngặt: 患者の厳重な隔離
  げんかく - [厳格]
  quản lý vừa nghiêm ngặt vừa hiệu quả đối với ~: ~に対する厳格で効果的な管理
  げんみつ - [厳密]
  Bị kiểm tra nghiêm ngặt khi nhập cảnh: 入国の際厳密なチェックを受ける
  yêu cầu tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng và thiết kế của ~: ~の品質とデザインに厳密な基準を要求する
  thực thi quy chế nghiêm ngặt thông qua ~: ~を通じた厳密な規制の執行

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X