• n

  げんろん - [原論] - [NGUYÊN LUẬN]
  Nguyên lý kinh tế: 経済原論
  Nguyên lý về thông tin khoa học: 情報科学原論
  Nguyên lý của Euclid (trong toán học): ユークリッドの『原論』 (数学)
  げんり - [原理]
  Nguyên lý (nguyên tắc) cơ bản trong giáo dục: 教育の基本(原理)
  Nguyên lý về máy tính và thư điện tử: パソコンや電子メールの原理
  Nguyên lý kết hợp của Ritz: リッツの結合原理
  Nguyên lý về tính bất định của Heisenberg (vật lý): ハイゼンベルグの不確定性原理
  Nguyên lý thứ nhất về~: ~の第一原理

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X