• n

  ほんい - [本位]
  anh ta là người theo nguyên tắc cá nhân: 彼は自己本位の人間だ
  たてまえ - [建前]
  だいぜんてい - [大前提]
  げんろん - [原論] - [NGUYÊN LUẬN]
  げんり - [原理]
  Nguyên lý (nguyên tắc) cơ bản trong giáo dục: 教育の基本(原理)
  Nguyên tắc thiết kế hệ thống: システム設計原理
  げんそく - [原則]
  Nguyên tắc tự do hóa 100% tiền vốn: 100%資本自由化原則
  Nguyên tắc quan trọng nhất của~: ~の最も重大な原則
  Nguyên tắc (quy tắc chung) khi nói chuyện với ai đó: (人に)話をするときの原則

  Kinh tế

  がんぽん - [元本]
  Explanation: 投資したお金。元金。///「元本割れ」とは、元本より少ない金額しか投資資金が戻らないことをいう。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X