• n

  ぶんがくしゃ - [文学者]
  Nhà văn đương thời.: 同時代の文学者
  ちょじゅつか - [著述家]
  ちょしゃ - [著者]
  ちょさくしゃ - [著作者] - [TRƯỚC TÁC GIẢ]
  ちょさくか - [著作家] - [TRƯỚC TÁC GIA]
  かきて - [書き手] - [THƯ THỦ]
  Bài luận văn này ai viết đấy? Người viết thật là lô gíc.: この論文を書いたのはだれだろう?すごく論理的な書き手だね。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X