• v

  ひるがえす - [翻す]
  はねあがる - [跳ね上がる]
  nhảy lên khỏi mặt nước: 水面に跳ね上がる
  とびあがる - [跳び上がる]
  Khi nghe tin mình đã đỗ, anh ta sung sướng nhảy lên.: 彼は合格の知らせを聞いて跳び上がって喜んだ。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X