• v

  わりあてる - [割当てる]
  わりあてる - [割り当てる]
  ぶんぱい - [分配]
  はいぶん - [配分する]
  Sử dụng chợ để phân phối các nguồn tài nguyên là một trong những giải pháp nhạy bén.: 市場を通じて資源を配分するのは、かつては賢明な方法だった。
  Cố gắng phân bổ các nguồn tài nguyên một cách thông minh.: その資産をできるだけ賢明に配分する
  はいぞく - [配属する]
  くばる - [配る]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X