• n

  みんぞく - [民俗]
  ナショナル
  ステート
  こっか - [国家]
  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều quốc gia mới ra đời.: 第二次世界大戦後多くの新しい国家ができた。
  Sự kiện quốc gia lớn nhất năm đó là lễ kết hôn của hoàng thái tử.: その年の一番大きな国家的行事は皇太子のご結婚であった。
  こくりつ - [国立]
  くに - [国]
  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nước Đức bị chia làm hai quốc gia.: 第二次世界大戦後ドイツは2つの国に分断された。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X